The Obama Doctrine: Lawless Imperial Aggression (Part II)

Stephen Lendman

At risk is more war, perhaps a general one involving Russia, China, and other major powers globally engaged in the unthinkable, a possible nuclear confrontation endangering humanity.

[Part I] Previous articles discussed America's permanent war agenda, culture of violence, imperial lawlessness, daily atrocities, blood-drenched history, glorification of killing in the name of peace, and support for the world's worst despots, as well as contempt for democratic values, rule of law principles, and human and civil rights abroad and at home.

Obama continues the odious tradition, governing repressively while waging global imperial wars, brazenly claiming humanitarian intentions he doesn't give a damn about, never did, and won't tolerate.

Americans foot the bill and pay the price. Global millions suffer. Earlier articles addressed America's wars against Iraq, Afghanistan and Pakistan, as well as proxy ones in Africa, Asia, Central and South America, and at home against Muslims, Latino immigrants, and working households.

Part I of this article discussed Obama's Libya terror bombing, support for the despotic Bahraini monarchy, and alliance with Israel's slow motion genocide against millions of Palestinian civilians - brutalizing, killing, and immiserating them for decades, spurning peace and independence for occupation, repression and violence.

Washington provides financial aid, weapons, munitions, and political support, Obama more generously than any of his predecessors, showing his contempt for Palestinian liberation, moral values, and rule of law justice.

This article considers prospects for more war, notably in the Middle East against Yemen, Syria, and perhaps Iran, possibly escalating into general war that could, in fact, spin out of control with nuclear weapons introduced openly for the first time since WW II.

At stake literally is humanity and/or a fit world to live in - militarized, repressed, terrorized, and impoverished except for the privileged few running it their way, a prospect too dire to imagine but possible unless committed grassroots pressure stops it.


En retssag absurd og uretfærdig

Patrick Mac Manus


Formand for Horserød-Stutthof Foreningen, Anton Nielsen. Han og
talsmanden for Den Faglige Klub, Viggo Toften-Jørgen er begge til-
talt for at støtte terror.

Onsdag den 15. juni og torsdag den 16. juni klokken 9.30 i retssal 15 bliver Horserød-Stutthof Foreningen sat på anklagebænken i Københavns Byret.

I den tilpassede presse under den danske besættelse bliver modstanden betegnet som ’terrorisme’, de henrettede betegnet som ’terrorister’.

Dette skete stadig blot få dage inden Denmarks befrielse.

Som nærmest ironisk gentagelse af historien indledes nu en retssag mod Horserød-Stutthof Foreningen, mod efterkommerne af besættelsens konflikt.

Der er rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 1 og 2. Efter disse bestemmelser er det strafbart at indsamle og yde økonomisk støtte til grupper, der ”begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.”

Kriminalisering

Civilsamfundet mister i stigende grad sin beskyttelse mod statsmagten. Tilvæksten i hemmelige procedurer i retsplejeloven afspejler de nye vilkår. Retssikkerheden og ytringsfriheden er truet af svævende og elastiske bestemmelser, der baner vej for en høj grad af statslig vilkårlighed.

Sociale og politiske løsningsmodeller trænges i baggrunden af en sikkerhedspolitisk strategi med kriminalisering, øget strafudmåling, udvidede politimæssige beføjelser og indskrænkninger i borgeres retsbeskyttelse.

Der er tidligere sket domfældelse i to retssager vedrørende økonomisk støtte til modstands- eller befrielsesbevægelser. I retssagen mod ’Fighters & Lovers’ stadfæster Højesteret den 25. marts 2009 Østre Landsrets domfældelse for forsøg på indsamling af økonomisk støtte til modstandsbevægelser i Colombia og Palæstina.

Et år senere sker domfældelsen af en talsperson for Foreningen Oprør for medvirken til forsøg på at yde økonomisk støtte til FARC i Colombia og den palæstinensiske befrielsesbevægelse PFLP. Sagen bliver afgjort med betinget fængselsstraf af Københavns Byret den 15. marts 2010.

Demokratiske vilkår og menneskerettigheder er ikke opstået ved et skrivebord. Historien igennem århundreder og på alle kontinenter er blevet drevet frem af folkelig modstand og forandring. Al forandring er skabt gennem konflikt, fra slavernes tid til i dag. Oftest har retssystemerne søgt at forhindre og fordømme en sådan historisk proces.


Health topic page on womens health Womens health our team of physicians Womens health breast cancer lumps heart disease Womens health information covers breast Cancer heart pregnancy womens cosmetic concerns Sexual health and mature women related conditions Facts on womens health female anatomy Womens general health and wellness The female reproductive system female hormones Diseases more common in women The mature woman post menopause Womens health dedicated to the best healthcare
buy viagra online